Tanaka

Tanka

An early spring Tanka by Emperor Koukou: Kimiga tame Haru no noni idete…

君がため 春の野に出でて 若菜摘む 我が衣手に 雪は降りつつKimiga tame Haru no noni idete Wakana tsumu Waga koromode ni Yuki wa furitsutsu For you,I ...